دوره های آموزشی

در این فرم می توانید دوره های آموزشی این شعبه را مشاهده فرمایید

4000Essential English Words 1_A

4000Essential English Words 1

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 20

جزئیات دوره و ثبت نام

4000Essential English Words 1_B

4000Essential English Words 1

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 20

جزئیات دوره و ثبت نام

4000Essential English Words 1_C

4000Essential English Words 1

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 20

جزئیات دوره و ثبت نام

4000Essential English Words 2_A

4000Essential English Words 2

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 20

جزئیات دوره و ثبت نام

4000Essential English Words 2_B

4000Essential English Words 2

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 20

جزئیات دوره و ثبت نام

4000Essential English Words 2_C

4000Essential English Words 2

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 20

جزئیات دوره و ثبت نام

4000Essential English Words 3_A

4000Essential English Words 3

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 20

جزئیات دوره و ثبت نام

4000Essential English Words 3_B

4000Essential English Words 3

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 20

جزئیات دوره و ثبت نام

4000Essential English Words 3_C

4000Essential English Words 3

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 20

جزئیات دوره و ثبت نام

4000Essential English Words 4_A

4000Essential English Words 4

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 20

جزئیات دوره و ثبت نام

4000Essential English Words 4_B

4000Essential English Words 4

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 20

جزئیات دوره و ثبت نام

4000Essential English Words 4_C

4000Essential English Words 4

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 20

جزئیات دوره و ثبت نام

4000Essential English Words 5_A

4000Essential English Words 5

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 20

جزئیات دوره و ثبت نام

4000Essential English Words 5_B

4000Essential English Words 5

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 20

جزئیات دوره و ثبت نام

4000Essential English Words 5_C

4000Essential English Words 5

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 20

جزئیات دوره و ثبت نام

4000Essential English Words 6_A

4000Essential English Words 6

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 20

جزئیات دوره و ثبت نام

4000Essential English Words 6_B

4000Essential English Words 6

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 20

جزئیات دوره و ثبت نام

4000Essential English Words 6_C

4000Essential English Words 6

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 20

جزئیات دوره و ثبت نام

Big English 5_A

Big English 5

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 20

جزئیات دوره و ثبت نام

Big English 5_B

Big English 5

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 20

جزئیات دوره و ثبت نام

Big English Starter_A

Big English Starter

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 20

جزئیات دوره و ثبت نام

Big English starter_B

Big English starter

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 20

جزئیات دوره و ثبت نام

Big English 1_A

Big English 1

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 20

جزئیات دوره و ثبت نام

Big English 2_A

Big English 2

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 20

جزئیات دوره و ثبت نام

Big English 3_A

Big English 3

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 20

جزئیات دوره و ثبت نام

Big English 1_B

Big English 1

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 20

جزئیات دوره و ثبت نام

Big English 2_B

Big English 2

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 20

جزئیات دوره و ثبت نام

Big English 2_C

Big English 2

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 20

جزئیات دوره و ثبت نام

Big English 3_B

Big English 3

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 20

جزئیات دوره و ثبت نام

Big English 3_C

Big English 3

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 20

جزئیات دوره و ثبت نام

Big English 5_C

Big English 5

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 20

جزئیات دوره و ثبت نام

Big English 4_A

Big English 4

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 20

جزئیات دوره و ثبت نام

Big English 4_B

Big English 4

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 20

جزئیات دوره و ثبت نام

Big English 4_C

Big English 4

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 20

جزئیات دوره و ثبت نام

Big English 6_A

Big English 6

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 20

جزئیات دوره و ثبت نام

Big English 6_B

Big English 6

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 20

جزئیات دوره و ثبت نام

Big English 6_C

Big English 6

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 20

جزئیات دوره و ثبت نام

Big English Starter_C

Big English Starter

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 20

جزئیات دوره و ثبت نام

Big English 1_C

Big English 1

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 20

جزئیات دوره و ثبت نام

Big English 2_D

Big English 2

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 20

جزئیات دوره و ثبت نام

Big English 3_D

Big English 3

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 20

جزئیات دوره و ثبت نام

Big English 4_D

Big English 4

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 20

جزئیات دوره و ثبت نام

Big English 5_D

Big English 5-

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 20

جزئیات دوره و ثبت نام

Big English 6_D

Big English 6

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 20

جزئیات دوره و ثبت نام

مرور دروس گذشته

revision

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

English Time 1_A

English Time 1

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 20

جزئیات دوره و ثبت نام

English Time 1_B

English Time 1

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 20

جزئیات دوره و ثبت نام

English Time 2-A

English Time 2

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 20

جزئیات دوره و ثبت نام

English Time 2-B

English Time 2

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 20

جزئیات دوره و ثبت نام

English Time 3-A

English Time 3

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 20

جزئیات دوره و ثبت نام

English Time 3-B

English Time 3

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 20

جزئیات دوره و ثبت نام

English Time 4-A

English Time 4

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 20

جزئیات دوره و ثبت نام

English Time 4-B

English Time 4

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 20

جزئیات دوره و ثبت نام

English Time 4-C

English Time 4

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 20

جزئیات دوره و ثبت نام

English Time 5-A

English Time 5

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 20

جزئیات دوره و ثبت نام

English Time 5-B

English Time 5

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 20

جزئیات دوره و ثبت نام

English Time 5-C

English Time 5

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 20

جزئیات دوره و ثبت نام

English Time 6-A

English Time 6

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 20

جزئیات دوره و ثبت نام

English Time 6-B

English Time 6

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 20

جزئیات دوره و ثبت نام

English Time 6-C

English Time 6

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 20

جزئیات دوره و ثبت نام

IELTS&TOEFL Grammar A

IELTS & TOEFL Grammar

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 20

جزئیات دوره و ثبت نام

IELTS&TOEFL Grammar B

IELTS & TOEFL Grammar

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 20

جزئیات دوره و ثبت نام

IELTS&TOEFL Grammar C

IELTS & TOEFL Grammar

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 20

جزئیات دوره و ثبت نام

IELTS&TOEFL Grammar D

IELTS & TOEFL Grammar

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 20

جزئیات دوره و ثبت نام

Inside Reading Intro_A

Inside Reading Intro

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 20

جزئیات دوره و ثبت نام

Inside Reading 1

Inside Reading 1

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 20

جزئیات دوره و ثبت نام

Inside Reading 2

Inside Reading 2

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 20

جزئیات دوره و ثبت نام

Inside Reading 3

Inside Reading 3

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 20

جزئیات دوره و ثبت نام

Inside Reading 4

Inside Reading 4

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 20

جزئیات دوره و ثبت نام

Inside Reading Intro_B

Inside Reading Intro

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 20

جزئیات دوره و ثبت نام

Speak Now 1_A

Speak Now 1

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 20

جزئیات دوره و ثبت نام

Speak Now 1_B

Speak Now 1

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 20

جزئیات دوره و ثبت نام

Speak Now 2_A

Speak Now 2

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 20

جزئیات دوره و ثبت نام

Speak Now 2_B

Speak Now 2

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 20

جزئیات دوره و ثبت نام

Speak Now 3_A

Speak Now 3

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 20

جزئیات دوره و ثبت نام

Speak Now 3_B

Speak Now 3

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 20

جزئیات دوره و ثبت نام

Speak Now 4_A

Speak Now 4

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 20

جزئیات دوره و ثبت نام

Speak Now 4_B

Speak Now 4

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 20

جزئیات دوره و ثبت نام

Speak Now 1_C

Speak Now 1

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 20

جزئیات دوره و ثبت نام

Speak Now 2_C

Speak Now 2

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 20

جزئیات دوره و ثبت نام

Speak Now 3_C

Speak Now 3

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 20

جزئیات دوره و ثبت نام

Backpack Starter_A

Backpack Starter

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 20

جزئیات دوره و ثبت نام

Backpack Starter_B

Backpack Starter

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 20

جزئیات دوره و ثبت نام

Backpack 1_A

Backpack 1

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 20

جزئیات دوره و ثبت نام

Backpack 1_B

Backpack 1

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 20

جزئیات دوره و ثبت نام

Backpack 2_A

Backpack 2

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 20

جزئیات دوره و ثبت نام

Backpack 2_B

Backpack 2

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 20

جزئیات دوره و ثبت نام

Backpack 2_C

Backpack 2

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 20

جزئیات دوره و ثبت نام

Backpack 3_A

Backpack 3

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 20

جزئیات دوره و ثبت نام

Backpack 3_B

Backpack 3

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 20

جزئیات دوره و ثبت نام

Backpack 3_C

Backpack 3

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 20

جزئیات دوره و ثبت نام

Backpack 4_A

Backpack 4

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 20

جزئیات دوره و ثبت نام

Backpack 4_B

Backpack 4

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 20

جزئیات دوره و ثبت نام

Backpack 4_C

Backpack 4

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 20

جزئیات دوره و ثبت نام

Backpack 5_A

Backpack 5

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 20

جزئیات دوره و ثبت نام

Backpack 5_B

Backpack 5

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 20

جزئیات دوره و ثبت نام

Backpack 5_C

Backpack 5

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 20

جزئیات دوره و ثبت نام

Backpack 6_A

Backpack 6

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 20

جزئیات دوره و ثبت نام

Backpack 6_B

Backpack 6

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 20

جزئیات دوره و ثبت نام

Backpack 6_C

Backpack 6

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 20

جزئیات دوره و ثبت نام

Pocket 2_A

Pocket 2

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 20

جزئیات دوره و ثبت نام

Pocket 2_B

Pocket 2

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 20

جزئیات دوره و ثبت نام

Pocket 3_A

Pocket 3

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 20

جزئیات دوره و ثبت نام

Pocket 3_B

Pocket 3

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 20

جزئیات دوره و ثبت نام

Pocket Writing_A

Pocket Writing

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 20

جزئیات دوره و ثبت نام

Pocket Writing_B

Pocket Writing

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 20

جزئیات دوره و ثبت نام

Little pockets

Little Pockets

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 20

جزئیات دوره و ثبت نام

Pocket 1_A

Pocket 1

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 20

جزئیات دوره و ثبت نام

Super Safari 1

Super Safari 1

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 20

جزئیات دوره و ثبت نام

Super Safari 2_A

Super Safari 2

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 20

جزئیات دوره و ثبت نام

Super Safari 2_B

Super Safari 2

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 20

جزئیات دوره و ثبت نام

Super Safari 3_A

Super Safari 3

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 20

جزئیات دوره و ثبت نام

Super Safari 3_B

Super Safari 3

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 20

جزئیات دوره و ثبت نام

First friends 2

First Friends 2

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 20

جزئیات دوره و ثبت نام

First Friends 3

First Friends 3

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 20

جزئیات دوره و ثبت نام

First friends 1

First Friends 1

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 20

جزئیات دوره و ثبت نام

Tactics for Listening_A

Tactics for Listening

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 20

جزئیات دوره و ثبت نام

Pocket 1_B

Pocket 1

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 20

جزئیات دوره و ثبت نام

Story

Story

مدت: 20 ساعت

تعداد جلسه: 20

جزئیات دوره و ثبت نام
طنان